Standard Horizon GX6500 VHF/AIS transponder - Sail Magazine

Standard Horizon GX6500 VHF/AIS transponder